Tích hợp lịch sử thay đổi.

Merge lịch sử thay đổi.

Merge

Merge example 1

Trường hợp trong khoảng thời gian từ sau khi pull lần cuối cho đến khi push lần tiếp theo, mà có người khác lỡ push rồi cập nhật remote repository, thì push của chính mình sẽ bị từ chối.

Merge example 2

Trong trường hợp này, cho đến khi thực hiện merge rồi tiếp nhận thay đổi của phần lịch sử khác, thì việc bản thân push lên sẽ bị từ chối. Lý do là vì khi không merge mà cứ ghi đè lên lịch sử, thì những thay đổi mà người khác đã push (commit C trong sơ đồ) sẽ bị mất.

Bằng cách merge, Git sẽ tự động tích hợp chổ thay đổi! Nhưng, cũng có trường hợp không thể tự tích hợp được. Trang tiếp theo, sẽ giải thích cách tích hợp bằng tay!