Hướng dẫn 2: Chia sẻ repository

Pull từ remote repository

Hãy đưa nội dung thay đổi mới nhất từ remote repository vào tutorial.