Chia sẻ repository

Push lên remote repository

Hiện tại, chúng tôi đã trình bày về cách sử dụng cơ bản của local repository. Từ bây giờ sẽ là phần trình bày về phương pháp sử dụng remote repository, chia sẻ lịch sử thay đổi của local repository.

Push

Để chia sẻ lịch sử thay đổi của local repository mà bản thân đang có bằng remote repository, cần phải upload lịch sử thay đổi trong local repository.

Vì thế, sẽ thực hiện thao tác gọi là Push trên Git. Khi thực hiện Push, lịch sử thay đổi của bản thân sẽ được upload lên remote repository và lịch sử thay đổi của remote repository sẽ có trạng thái giống với local repository.

Push