Hướng dẫn 1: Cơ bản về Git

Commit một tập tin(file)