Hướng dẫn 1: Cơ bản của Git

Cài đặt Git

Trước khi bước vào hướng dẫn, đầu tiên chúng ta hãy xây dựng môi trường để sử dụng Git. Ở đây sẽ chỉ định và cài đặt ứng với các môi trường Windows(GUI), Mac(GUI), Console(command line). Và trở về sau cũng sẽ sử dụng Git client đã chọn mà tiếp tục giải thích.

Với những lập trình viên hay những người đã quen thuộc với console thì nếu dùng console mà thử trải nghiệm Git sẽ tốt hơn.