Mục lục

Nhập môn

Git cơ bản

Hướng dẫn 1: Git cơ bản

Chia sẻ repository

Hướng dẫn 2: Chia sẻ repository

Merge lịch sử thay đổi

Hướng dẫn 3: Merge lịch sử thay đổi

Làm việc với Git

Branch

Hướng dẫn 1: Sử dụng branch

Remote repository

Tag

Hướng dẫn 2: Sử dụng tags

Thay đổi commit

Hướng dẫn 3: Thay đổi commit

Tài liệu tham khảo

Thao tác cơ bản

Thao tác trên branch

Thao tác tag

Thiết lập kết nối SSH

Thao tác commit log

Thao tác remote

Thiết lập Git

Stash

So sánh Git-Subversion

Xử lý sự cố