Branch

Branch là gì?

Ở phần nhập môn, bạn đã được giải thích về cách sử dụng cơ bản của Git. Còn ở phần phát triển này thì sẽ chủ yếu giải thích nội dung liên quan đến cách sử dụng và vận dụng của branch.

Trong việc phát triển phần mềm, thì ứng với một phần mềm có nhiều thành viên đồng thời tiến hành thêm chức năng hay là tiến hành chỉnh sửa lỗi cùng một lúc. Và ở tình trạng tồn tại của nhiều phiên bản đã phát hành thì cũng phải lưu giữ từng phiên bản.

Chính vì vậy để hỗ trợ quản lý phiên bản hay thêm nhiều chức năng được tiến hành song song, một chức năng được trang bị thêm được gọi là branch ở Git.

Branch là gì?

Branch là cái dùng để phân nhánh và ghi lại luồng của lịch sử. Branch đã phân nhánh sẽ không ảnh hưởng đến branch khác nên có thể tiến hành nhiều thay đổi đồng thời trong cùng 1 repository.

Branch overview

Hơn nữa, branch đã phân nhánh có thể chỉnh sửa tổng hợp lại thành 1 branch bằng việc hợp lại (merge) với branch khác.

Sơ đồ bên dưới là mô hình của thao tác song song đã sử dụng branch.

Các thành viên của nhóm sẽ tạo branch dùng riêng cho công việc của mình từ branch chính để không ảnh hưởng đến công việc của các thành viên khác. Sau đó, những thành viên đã hoàn thành công việc của mình sẽ thực hiện đưa thay đổi của mình vào branch chính. Theo cách như vậy, sẽ không bị ảnh hưởng từ công việc của các thành viên khác, và bản thân mình có thể thực hiện công việc của mình.

Hơn nữa, bằng việc để lại lịch sử theo đơn vị công việc, trong trường hợp có phát sinh vấn đề thì việc điều tra nguyên nhân ở những vị trí thay đổi cũng như việc tiến hành đối sách khắc phục sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Working parallelly using branches

Branch master

Khi tiến hành commit lần đầu trong repository thì Git sẽ tạo ra một branch có tên là master. Vì thế những lần commit sau sẽ được thêm vào branch master cho đến khi chuyển đổi branch.

master branch