Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo này cung cấp các giải pháp cho thao tác cụ thể của Git
Những giải thích cung cấp ở đây dựa trên môi trường giao diện điều khiển.

Thao tác cơ bản

Thao tác trên branch

Thao tác tag

Thiết lập kết nối SSH

Thao tác commit log

Thao tác remote

Thiết lập Git

Stash

So sánh Git-Subversion

Xử lý sự cố