Hướng dẫn 3: Tích hợp lịch sử thay đổi

Giải quyết xung đột

Trước hết hãy thực hiện pull, rồi lấy lịch sử thay đổi mới nhất từ remote repository.