Hướng dẫn 3: Tích hợp lịch sử thay đổi

Push trong trạng thái xung đột

Ở phần này chúng ta sẽ học cách làm thế nào để giải quyết xung đột (conflict). Trước hết hãy thử sử dụng [tutorial] và [tutorial 2] tạo trạng thái xung đột.