Hướng dẫn 2: Chia sẻ repository

Push từ repository đã clone

Hãy thử push từ local repository đã được tạo bằng cách sao chép.