Hướng dẫn 2: Chia sẻ repository

Clone một remote repository

Hãy thử thực hiện sao chép remote repository và có thể thực hiện công việc ở nơi khác.