Hướng dẫn 2: Chia sẻ repository

Push lên remote repository

Hãy push local repository "tutorial" đã tạo trong mục "Hướng dẫn Git cơ bản".