Chia sẻ repository

Pull từ remote repository

Khi chia sẻ remote repository và nhiều người cũng thực hiện công việc, thì mọi người sẽ push lên remote repository. Khi đó, cần lấy nội dung thay đổi mà người khác đã push lên đem vào local repository của bản thân.

Pull

Để cập nhật local repository từ remote repository thì thực hiện thao tác gọi là Pull.

Khi thực hiện Pull, sẽ tải lịch sử thay đổi mới nhất từ remote repository về, rồi đưa nội dung đó vào local repository của bản thân.

Pull

Tiếp theo là phần hướng dẫn cách sử dụng remote repository của Backlog để chia sẻ repository nhé!