Chia sẻ repository

Clone một remote repository

Nếu có remote repository chứa lịch sử thay đổi của ai đó, thì sẽ có thể sao chép toàn bộ repository và bản thân có thể thao tác trên phần công việc đó.

Clone

Để sao chép remote repository, sẽ thực hiện thao tác gọi là "clone".

Khi thực hiện Clone, sẽ tải về toàn bộ nội dung của remote repository, và có thể tạo thành local repository ở máy khác.

Note

Vì trong local repository đã clone về, lịch sử thay đổi cũng được sao chép nên có thể tham chiếu lịch sử hoàn toàn giống với repository gốc và có thể commit.